STADGAR FÖR HULU FIBER, EKONOMISK FÖRENING

FÖRENINGSSTADGAR FÖR HULU FUBER, ekonomisk förening
Antagna av föreningens årsstämma 2017-06-19

§ 1 FIRMA
Föreningens namn är Ekonomiska föreningen Hulu fiber.

§ 2 ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHET
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att tillhandahålla medlemmarna nätanslutning till kommunikationsnät för bredband (bl.a data- och telekommunikation) och tjänster för nyttjande av anslutningen samt bedriva annan därmed sammanhängande och förenlig verksamhet. Medlemmarna skall delta i verksamheten genom att nyttja föreningens tjänster.

§ 3 STYRELSENS SÄTE OCH FÖRENINGENS VERKSAMHETSOMRÅDE
Föreningens styrelse skall ha sitt säte i Borås kommun. Föreningens verksamhetsområde är de södra delarna av Borås kommun, samt därtill angränsande områden.

§ 4 MEDLEMSKAP
Till medlem kan antas fastighetsägare inom föreningens verksamhetsområde och som avser att teckna eller har tecknat avtal om anslutning av fastighet till föreningens kommunikationsnät, om sökanden i övrigt kan förväntas följa föreningens stadgar och beslut samt bidra till förverkligande av föreningens ändamål.
Om en fastighet har flera delägare kan endast en av delägarna vara formell medlem. Ansökan om medlemskap görs skriftligt till föreningen på av föreningen tillhandahållet formulär. Ansökan om inträde prövas av styrelsen. Om det är ändamålsenligt får arrendator jämställas med fastighetsägare.

§ 5 MEDLEMS ÅLIGGANDE
Varje medlem är skyldig att betala de stadgeenliga och av föreningsstämman fastställda insatserna och avgifterna samt även i övrigt följa föreningens stadgar och beslut.

§ 6 INSATS
Medlem ska delta i föreningen med ett insatsbelopp från 100 SEK upp till 38 000 SEK för varje ansluten fastighet. Insatsbeloppets storlek beslutas vid ordinarie föreningsstämma enligt § 16 eller vid extra föreningsstämma enligt §17.
Av insatsbeloppet ska 2 100 kr betalas till föreningens konto senast två veckor efter att medlemskap beviljats. Resterande belopp betalas enligt styrelsens anvisningar. En insats återbetalas i enlighet med bestämmelserna i 4 kap. lagen om ekonomiska föreningar.

§ 7 MEDLEMSAVGIFT
Varje medlem ska årligen till föreningen betala avgift, som beslutas av föreningsstämman, dock högst 200 SEK. Medlemsavgiften ska betalas på det sätt och inom den tid som styrelsen bestämmer.

§ 8 ÖVRIGA AVGIFTER
För utnyttjande av föreningens tjänster skall avgift utgå. Avgiften för de olika tjänster föreningen tillhandahåller fastställs av styrelsen och regleras i avtal som upprättas mellan den som utnyttjar tjänsten och föreningen.

§ 9 AVGÅNG, UPPSÄGNING AV MEDLEMSKAPOCH UTESLUTNING
Utom i de fall som är bestämda på ett särskilt sätt i lagen om ekonomiska föreningar sker avgång ur föreningen vid räkenskapsårets slut. Avgång får dock inte ske tidigare än två år efter datum för anslutningsavtalets tecknande, undantag då medlemskap skall överlåtas till ny fastighetsägare. Ansökan om utträde ur föreningen skall ske skriftligen till styrelsen minst 3 månader före räkenskapsårets slut. Annars sker avgången först vid påföljande räkenskapsårs slut.

En medlem som bryter mot stadgarna eller som uppenbarligen skadar föreningen eller motarbetar dess intressen eller ändamål kan av styrelsen uteslutas ur föreningen. En utesluten medlem kan hänskjuta frågan om uteslutning till föreningsstämman genom att anmäla detta till styrelsen inom en månad från det att meddelandet om uteslutning skickades till medlemmen. Sker avgång på grund av uteslutning skall styrelsens beslut vara fattat minst 1 månad före räkenskapsårets slut. Upphävs beslutet av föreningsstämman har eventuell avgång som skett dessförinnan ingen verkan.

§ 10 FÖRVÄRV AV ANDEL
Har medlems andel övergått på annan genom bodelning, arv eller testamente, skall den som förvärvat andelen ansöka om medlemskap inom de tidsfrister som anges i 3 kap. 2 § lagen om ekonomiska föreningar.
Den som förvärvat en medlems andel genom överlåtelse (köp, gåva, byte etc) utan att själv vara medlem i föreningen skall ansöka om medlemskap inom sex månader efter förvärvet.

§ 11 STYRELSE
Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst nio ledamöter, med högst två suppleanter. Ordförande väljs av föreningsstämman på ett år, d.v.s. fram till slutet av den ordinarie föreningsstämma som hålls påföljande räkenskapsår.
Styrelseledamöter och ev. styrelsesuppleanter väljs av föreningsstämman på två år, d.v.s. fram till slutet av den ordinarie föreningsstämma som hålls andra räkenskapsåret efter valet, fast växelvis så att ungefär halva styrelsen väljs varje år. Person som ej är medlem kan utses till styrelseledamot. Förutom ordförande konstituerar styrelsen sig själv. Styrelsesuppleanter har rätt att närvara vid styrelsemöte.

§ 12 FIRMATECKNING
Föreningens firma tecknas, förutom av styrelsen, av dem styrelsen utser.

§ 13 REVISORER
Föreningsstämman skall årligen välja lägst en och högst två revisorer och högst en revisorssuppleant fram till slutet av nästa ordinarie föreningsstämma.

§ 14 RÄKENSKAPSÅR
Föreningens räkenskapsår är lika med kalenderår.

§ 15 ÅRSREDOVISNING OCH REVISIONSBERÄTELSE
Styrelsen skall lämna årsredovisningshandlingarna till revisorerna senast sex veckor före ordinarie föreningsstämma.
Revisorerna skall lämna berättelsen över sin granskning till styrelsen senast tre veckor innan årsstämman.

§ 16 ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA
En ordinarie föreningsstämma, årsstämma, skall hållas före juni månads utgång.
Vid ordinarie föreningsstämma ska följande ärenden behandlas:
1. Mötes öppnande
2. Val av ordförande och protokollförare vid stämman.
3. Godkännande av röstlängden.
4. Fastställande av dagordningen
5. Val av två justeringspersoner, tillika rösträknare
6. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning.
7. Styrelsens årsredovisning och revisorernas berättelse
8. Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen samt om
disposition av årets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna.
10. Frågan om arvoden till styrelseledamöterna och revisorer.
11. Beslut om medlemsavgift och andra avgifter för innevarande räkenskapsår efter
förslag från styrelsen.
12. Val av styrelsens ordförande.
13. Val av övriga styrelseledamöter och eventuellt suppleanter
14. Val av revisorer och eventuell revisorssuppleant.
15. Val av valberedning lägst två och högst fem personer, varav en sammankallande.
16. Övriga ärenden som ska tas upp på föreningsstämman enligt lag eller
föreningens stadgar och som anmälts till styrelsen senast åtta veckor före
stämman.
17.Mötets avslutande

Anm:
Ärenden som medlem önskar hänskjuta till årsstämman skall skriftligen anmälas till styrelsen i sådan tid att ärendet kan tas upp i kallelsen till stämman, senast åtta veckor före stämman.

§ 17 EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA
Extra föreningsstämma skall utlysas av styrelsen då det behövs och då det, för behandling uppgivet ärende, skriftligen begärts av revisorer eller minst 10% procent av föreningens medlemmar. Vid extra föreningsstämma får inte beslut fattas i andra ärenden än de som angivits i kallelsen.

§ 18 RÖSTRÄTT
Vid föreningsstämma har varje medlem en röst per inbetald insats enligt § 6, dock maximalt 5 röster. Medlem som ej kan närvara har rätt att lämna fullmakt till annan myndig person.
Ombudet ska ha en skriftlig, daterad och av medlemmen undertecknad fullmakt. En fullmakt gäller högst ett år från utfärdandet. Ett ombud får endast företräda en medlem.

§ 19 KALLELSE OCH ANDRA MEDDELANDEN
Styrelsen kallar till föreningsstämma.
Kallelse till ordinarie föreningsstämma ska utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före föreningsstämman. Revisor skall genast underrättas om kallelse till föreningsstämma.

För extra föreningsstämma styrs kallelsetiden av vilka frågor som stämman ska behandla, 7 kap. 17 § lagen om ekonomiska föreningar tillämpas.

Kallelse till föreningsstämma och andra meddelande sker skriftligen via E-post eller brev med posten.
Alla kallelser, meddelanden och all annan information som ska lämnas till medlemmarna får skickas per E-post under de förutsättningar som anges i 1 kap. 8 § lagen om ekonomiska föreningar. En förutsättning är att medlem samtyckt till att all information lämnas via E-post. Detta samtycke får när som helst återkallas.
Till enskild medlem som inte lämnat samtycke ska ordinarie postgång användas.

§ 20 VINSTFÖRDELNING
Fritt eget kapital enligt fastställd balansräkning ska, sedan i lag föreskriven avsättning till reservfonden har skett, enligt föreningsstämmans beslut föras i ny räkning eller fonderas för särskilt ändamål.

§ 21 UPPLÖSNING
Vid föreningens upplösning ska föreningens behållna tillgångar fördelas mellan medlemmarna i förhållande till inbetalda medlemsinsatser enligt § 6.

§ 22 STADGEÄNDRING
Stadgeändring sker enligt 7 kap. 34 och 35 § i lagen om ekonomiska föreningar.

§ 23 ÖVRIGT
Beträffande förhållandena i övrigt finns bestämmelser i Lag (1987:667) om ekonomiska föreningar.